شماره تماس: 09336267812

اخبار دانش موفقیت

همایش اثر مرکب

در این همایش با انواع راهکارهای و اصول علمی و کاربردی پیشرفت در حوزه های فردی ، حرفه ای و سازمانی را با سبک ذهنیت