همایش دروهمی پیشرفت گرا

این همایش فقط ویژه افرادی است که معیارهای بالایی برای پیشرفت شخصی و حرفه ای در زندگی دارند.