راهکار تبدیل شکست به موفقیت

اصل درک پیام شکست این اصل می گوید:” درک پیام یک شکست ، نکته کلیدی برای درک بهتر یک تجربه جدید و یک نقطه تازه پیروزی محسوب شود . وقتی پیام سازنده ی یک شکست را درک کنید و بررسی نمایید  که چه درسی در این موقعیت نهفته است، در اصل به یک پیروزی با …

راهکار تبدیل شکست به موفقیت بیشتر بخوانید »