همایش به سوی ذهنیت خودیگانگی

جهت برگزاری دوره ها و همکاری با ادارات، سازمان هاو نهادی فرهنگی دولتی وغیر دولتی ؛ مراکز مشاوره و تربیتی و……